Cena od do

Opis

Grunt dla inwestora.
Teren o planowanej powierzchni po zakończonym podziale 4774m2. Ujęty w planie miejscowym pod: 2AG/3.
Działka geodezyjna nr 25 AM-14 Strachowice Wrocław. Ul. Władysława i Janiny Wardzyńskich.
Ok. 75mb od utwardzonej drogi gminnej. Dojazd drogą gminną nieutwardzoną. Media: woda,prąd, kanalizacja. W planie na 2022r. budowa lini gazowej w ul. Wardzyńskich.

Zgodnie z zapisami planu:
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA NR XXXVIII/1225/09 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Strachowice we Wrocławiu:
§ 6 na częściach terenów oznaczonych symbolami 1AG/1, 1AG/5, 1AG/6 i 1AG/7, nienależących do strefy ochrony konserwatorskiej wsi o metryce średniowiecznej i na terenach oznaczonych symbolami 2AG/3
a) liczba kondygnacji naziemnych nie może być większa niż 5, z zastrzeżeniem lit. b,
b) liczba kondygnacji naziemnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych nie może być większa niż 3, z zastrzeżeniem lit. c,
c) trzecią kondygnację naziemną dopuszcza się wyłącznie w poddaszach budynków przekrytych da-chami o nachyleniu połaci dachowych wynoszącym od 30° do 50° i o ściankach kolankowych o wysokości nie większej niż 1,2 m,
d) wymiar pionowy budynków mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 20 m, z zastrzeżeniem lit. e i pkt 4,
e) wymiar pionowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych mierzony od poziomu terenu do naj-wyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 12 m;
3) wymiar pionowy budowli mierzony od poziomu terenu do najwyżej położonego punktu budowli nie może być większy niż 30 m, z zastrzeżeniem pkt 4;
4) wymiar pionowy budynków i budowli przekrytych dachem o przeznaczeniu magazyny mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 10 m;
5) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej udział powierzchni obszaru zabudowanego B w po-wierzchni wydzielenia wewnętrznego (MN) nie może być większy niż 60%;
6) powierzchnia terenu biologicznie czynna musi stanowić co najmniej:
a) 40% powierzchni działki budowlanej o przeznaczeniu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) 25% powierzchni działki budowlanej o przeznaczeniu obiekty kształcenia dodatkowego,
c) 15% powierzchni działki budowlanej o przeznaczeniach: handel detaliczny małopowierzchniowy A, gastronomia, drobne usługi rozrywki, edukacja, obiekty upowszechniania kultury, pracownie arty-styczne, wystawy i ekspozycje, obiekty hotelowe, biura, obiekty kongresowe i konferencyjne, usługi drobne, poradnie medyczne, pracownie medyczne, żłobki, obiekty naukowe i badawcze, obiekty wystawienniczo-targowe, produkcja, produkcja drobna, magazyny i handel hurtowy, sta-cje paliw, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej.

§ 14
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 2AG/3 ustala się przeznaczenie:
1) aktywność gospodarcza typu 2;
2) stacje paliw;
3) obiekty hotelowe, z zastrzeżeniem ust. 2;
4) lotniska;
5) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
6) obiekty kształcenia dodatkowego;
7) obiekty kongresowe i konferencyjne;
8) wody powierzchniowe;
9) telekomunikacja;
10) infrastruktura drogowa;
11) urządzenia infrastruktury technicznej;
12) główne punkty zasilania w energię elektryczną.
2. W ramach przeznaczenia obiekty hotelowe nie dopuszcza się pensjonatów.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) stacje paliw dopuszcza się wyłącznie na terenach 2AG/5 i 2AG/6;
2) lotniska dopuszcza się wyłącznie na terenach 2AG/6 i 2AG/7;
3) główne punkty zasilania w energię elektryczną dopuszcza się wyłącznie na terenie 2AG/7;
4) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną dopuszcza się wyłącznie w wydzieleniach wewnętrznych (MN);
5) obiekty kształcenia dodatkowego dopuszcza się wyłącznie na terenach 2AG/1, 2AG/2, 2AG/3, 2AG/4, 2AG/5;
6) produkcji oraz magazynów i handlu hurtowego nie dopuszcza się na terenie 2AG/1;
7) obiektów hotelowych nie dopuszcza się wewnątrz strefy Ia ograniczonego użytkowania;
8) wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej nie może być większy niż 2.

Cena do rozmów.
Teren znajduje się blisko lotniska.

Lokalizacja

 • Ulica: Władysława i Jana Wardzyńskich
 • Miasto: Wrocław
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Kraj: Polska

Szczegóły

Zaktualizowano październik 22, 2021 o 1:37 pm

 • ID oferty: 313/6796/OGS
 • Cena: 850 000 PLN
 • Powierzchnia domu: 4732 m2
 • Powierzchnia terenu: 4732 m2
 • Typ nieruchomości: Działka
 • Rodzaj oferty: Na sprzedaż

Dodatkowe informacje

 • Stan prawny gruntu: Własność
 • Typ działki: Budowlana
 • Szerokość działki (mb): 58.5
 • Długość działki (mb): 85
 • Kształt działki: Prostokąt